UA

Yavir Taras

THE OBJECTS OF TARAS YAVIR

The sculptural works of Taras Yavir (Donetsk-Kyiv).